Zorg

Juf Valerie

valerie.vuerinckx@gbslubbeek.be
 

 

Wij zijn een gemeentelijke basisschool met een dorps karakter.

Het aantal leerlingen met specifieke leerlingenkenmerken is beperkt.

Wij streven naar een algemeen hoog welbevinden van onze leerlingen. Pas wanneer het welbevinden hoog is, kan het kind tot volledige ontwikkeling komen en zal er een grote betrokkenheid zijn.

De leerkrachten zetten zich in om aan de noden van elk kind tegemoet te komen. Voor elk kind gebeuren de nodige aanpassingen die haalbaar zijn in de werking van de school en klas.

Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs met als doel de leerlingen een positief zelfbeeld te geven , hun talenten te leren ontdekken en daar verder in te groeien, zodat ze zich kunnen ontplooien tot jongeren die met enthousiasme aan het secundaire onderwijs beginnen.

Op sociaal en emotioneel gebied gaan we ons verder verdiepen in het KIVA-project.

Wij beogen een goede samenwerking met de ouders, het CLB, het ondersteuningsnetwerk en externe begeleiding.

zorgvisie

We willen elk kind de maximale ontplooiingskansen geven binnen een veilige en geborgen sfeer.

Ons beleid op leerlingenbegeleiding is afgestemd op het pedagogisch project, de lokale context en de noden van de leerlingenpopulatie.

Het geïntegreerde  beleid omvat 4 begeleidingsdomeinen:

 • De onderwijsloopbaan
 • Leren en studeren
 • Psychisch en sociaal functioneren
 • Preventieve gezondheidszorg

Binnen deze vier begeleidingsdomeinen voorziet onze school een brede basiszorg en verhoogde zorg voor leerlingen die daar nood aan hebben, door

 • een krachtige leeromgeving aan te bieden
 • de leerlingen systematisch op te volgen
 • actief te werken aan het verminderen van risicofactoren
 • beschermende factoren te versterken

Onze werking is opgebouwd vanuit het zorgcontinuüm en een gedragen visie op zorg/leerlingenbegeleiding en optimale onderwijskansen.

zorgcontinuüm

Leerlingenbegeleiding

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.

Ons beleid op leerlingenbegeleiding vormt een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen binnen de 4 begeleidingsdomeinen. De vier begeleidingsdomeinen beïnvloeden elkaar. Acties of ondersteuning omtrent het ene domein worden nooit los gezien van de andere domeinen.

 • Onderwijsloopbaan
  Begeleiding van de onderwijsloopbaan is een continu, dynamisch en geïntegreerd leer- en ontwikkelingsproces dat start in de kleuterschool vanaf 2,5 jaar en een leven lang leren beoogt.
  Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs met als doel de leerlingen een positief zelfbeeld te geven , hun talenten te leren ontdekken en daar verder in te groeien, zodat ze zich kunnen ontplooien tot jongeren die met enthousiasme aan het secundaire onderwijs beginnen.
  Zij worden hierbij ondersteund door verschillende actoren in de leerlingenbegeleiding, maar hebben zelf ook een belangrijke bijdrage in dit proces.
 • Leren en studeren

Bij dit begeleidingsdomein focussen wij ons op de ondersteuning en ontwikkeling van het leerproces. De leerkrachten zetten zich in om aan de noden van elk kind tegemoet te komen. Voor elk kind gebeuren de nodige aanpassingen die haalbaar zijn in de werking van de school en de klas om het leerproces te optimaliseren en te versterken.
 

 • Psychisch en sociaal functioneren
  Bij het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren staat het welbevinden van de leerlingen centraal. Het heeft tot doel het welbevinden te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor elk kind op een spontane en vitale manier tot leren kan komen en zich ontwikkelen.
  Om de sociale vaardigheden en de sociale ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren en het risico op pesten, emotionele problemen, … te verminderen zijn wij in het KiVa-project gestapt.
  Om de relatie tussen de leerlingen van een klas  op te volgen, wordt er jaarlijks in elke klas een sociogram afgenomen.
 • Preventieve gezondheidszorg
  Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelingsproblemen te detecteren.
  • Onze school werkt actief mee aan
   • de organisatie en uitvoering van systematische contactmomenten (medische onderzoeken) door het CLB.
   • de organisatie van vaccinaties door het CLB om het ontstaan en de verspreiding van sommige besmettelijke ziekten tegen te gaan.
   • De uitvoering van de profylactische (voorbehoedende) maatregelen die het CLB neemt om de bestrijding  van besmettelijke ziekten te voorkomen.
  • Onze school zet zich actief in op het activeren van een gezonde en veilige levensstijl. O.a. geen snoep, ’s morgens enkel fruit, woensdag fruitdag, enkel water drinken, rinkeldagen, promoten om met de fiets of te voet naar school te komen, …
    

Handelingsgericht werken

Voor de uitvoering van ons zorgbeleid baseren wij ons op handelingsgericht werken (HGW).

Deze richtlijnen geven aan wat wenselijk is bij het beantwoorden van de vragen die een leerkracht, ouder of leerling stelt.

Vervolgens gaan we na wat in onze praktijk haalbaar is.

Door zo te werken kan HGW als een referentiekader en inspiratiebron voor kwaliteitsverbetering fungeren. De informatie die we hierbij verzamelen, is zinvol te gebruiken om een preventief en structureel beleid te voeren.

De volgende zes uitgangspunten vormen hierbij een leidraad.

 1. De behoeften van het kind staan centraal

Elk kind is verschillend. Wanneer er zich ‘een probleem’ voordoet, gaan we na waarop de behoeften van het kind zich richten: op de onderwijsloopbaan, het leren en studeren, het psychisch en sociaal functioneren of op de preventieve gezondheidszorg. Daarna stellen we ons de vraag welke aanpak dit kind nodig heeft om een positief effect te krijgen. De meest wenselijke, haalbare aanbeveling wordt omgezet in concrete hulp.

 1. We werken systematisch

Bij het melden van een probleem handelen we planmatig. We doorlopen het stap voor stap. Hiervoor hebben we eigen formulieren opgesteld die passen bij de zorgstructuur van de school en de samenwerking met het CLB. Door deze procedure te volgen zorgen we ervoor dat er enkel essentiële gegevens aangehaald worden en we vermijden dat er belangrijke punten over het hoofd worden gezien.

 1. Er is een constructieve samenwerking
  Een goede samenwerking met alle betrokkenen is voor ons heel belangrijk.
  Bij het stellen van een hulpvraag gaan in de eerste plaats de leerkracht, de zorgcoördinator en eventueel het CLB een overlegmoment houden. Zij zijn de onderwijsprofessionals en kennen het kind het beste ‘als leerling’.
  Indien nodig worden de ouders ook gecontacteerd en gevraagd om mee te werken. Zij zijn de ervaringsdeskundigen: zij kennen hun kind het beste en het langste.
  Ook het kind wordt erbij betrokken. Het wordt bevraagd naar zijn beleving, heeft inbreng en wordt op de hoogte gehouden van de aanpak. Door het kind erbij te betrekken krijgt het grip op zijn/haar leerproces, werkhouding en gedrag.
 1. Er wordt aandacht besteed aan positieve kenmerken
  We nemen de problemen die de leerkracht, ouders en het kind ervaren serieus. Maar soms focussen we ons teveel op wat niet goed gaat. Meer aandacht schenken aan het positieve biedt tegenwicht aan het negatief beeld. De sterke kanten verder uitbouwen kan een stap in de goede richting creëren. Daarom benoemen we in ieder gesprek over een leerling ook zijn positieve aspecten.
 1. We gebruiken een transactioneel referentiekader
  Het kind en zijn omgeving beïnvloeden elkaar wederzijds, daarom spreken we van transacties en transactioneel denken.
  Wanneer we bij een probleemsituatie naar een oplossing zoeken, kijken wij verder dan het probleem op zich. We bekijken de situatie in de gehele context. Waarom heeft dit kind, uit dit gezin, met deze gezinssituatie, in deze school, met deze leerkracht, deze medeleerlingen, …, de gesignaleerde problemen en hoe kunnen we deze goed aanpakken?
  We richten ons ook op de interacties tussen leerkracht/kind en kind/medeleerlingen. Dit gebeurt door observaties in de klas, op de speelplaats, …
  Ook kan het soms nuttig zijn de gezinssituatie met de ouders te bespreken.

Bij het zoeken naar een oplossing wordt dus niet alleen bij het kind gezocht, maar ook in de omgeving van het kind.

 1. We werken doelgericht

Bij handelingsgericht werken is het de bedoeling dat we samen met de leerkracht, de ouders, het kind en (indien nodig) het CLB een aanpak bekomen die haalbaar is en waar we allen achter staan.

 

fasen in het zorgcontinuüm

 

fase o: een brede basiszorg

De klemtoon ligt hier op de gezamenlijke visie- en beleidsontwikkeling door het schoolteam, kwaliteitszorg, afspraken en procedures.
Om optimaal te antwoorden op de zorgvragen en onderwijsbehoeften van al onze leerlingen bieden wij een degelijk uitgebouwd, kwalitatief onderwijs met aandacht voor gelijke onderwijskansen. Het zorgbeleid is hierin geïntegreerd. De vier begeleidingsdomeinen van de leerlingenbegeleiding en de zes uitgangspunten van HGW dienen hierbij als kader en als spiegel.
Onze brede basiszorg omvat:

 • Kwalitatief en zorgzaam onderwijs aan alle leerlingen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Planmatig handelen binnen eerstelijnszorg
 • Zorginitiatieven naar bepaalde deelgroepen
 • Contact met de ouders

fase 1: verhoogde zorg

Als een leerling meer zorg nodig heeft dan de brede basiszorg, wordt er een zorgvraag gesteld.  Een zorgvraag kan uitgaan van de leerkracht, maar ook van de ouders of van de leerling zelf. De school beslist dan samen met de ouders en de leerling om over te stappen naar verhoogde zorg. De zorgcoördinator bekijkt samen met de ouders, de leerkracht en (eventueel) de leerling welke de noden zijn. Na het verzamelen van informatie en het bepalen van de nodige onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften van het kind, wordt er gezocht naar een doelgerichte aanpak, die haalbaar en realistisch is.  Het betrokken team kan eventueel ook ondersteuning krijgen van het CLB en/of externen.

Regelmatig overleg is nodig om de interne zorg te sturen. Bij dit overleg wordt maximaal gestreefd naar de betrokkenheid van alle partijen.

Bij een stagnerende of negatieve evolutie informeert de school het CLB. Deze aanmelding kan de start zijn van fase 2.

fase 2: uitbreiding van zorg
Wanneer het team een hulpvraag niet of maar gedeeltelijk kan beantwoorden, is het nodig om een diagnostisch traject uit te bouwen. Deze wordt samen met de ouders, de school, het CLB, het kind en eventueel externen besproken.

Deze uitbreiding kan bestaan uit of een samenvoeging zijn van:

 • klasinterne interventies door de leerkracht of/en zorgleerkracht
 • klasexterne interventies (zorgcoördinator/zorgleerkracht)
 • REDICODIS-maatregelen
 • Ondersteuning van het ONW (ondersteuningsnetwerk)
 • externe hulpverlening (revalidatiecentrum, logopedisten, ONW, …)
 • Als de onderwijsbehoeften van een leerling of enkele leerlingen niet binnen de planning
  van een klasgroep te realiseren zijn, wordt er een (indivividueel) ‘plan van aanpak (tijdelijke) extra onderwijsbehoeften’ of logboek opgesteld. Dit bevat schriftelijke richtlijnen en afspraken over de aanpak van een kind alsmede een evaluatie van de evolutie van het kind.
 • Bij externe hulpverlening is een nauwe samenwerking noodzakelijk. De interne zorg en de externe hulpverlening worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De leerkrachten en de externen hebben daarom regelmatig overleg d.m.v. een heen-en weerschriftje, e-mail, … Na een op voorhand vastgestelde periode volgt er een evaluatie waar heel het team op aanwezig is. Ook de ouders zijn hierbij aanwezig.

 

fase 3: IAC (individueel aangepast curriculum)
Soms zijn de  specifieke onderwijsbehoeften van een leerling zo groot dat de nodige aanpassingen in de school en de klas er voor zorgen dat deze leerling het gemeenschappelijk curriculum* niet meer kan blijven volgen  .
In samenspraak met het CLB-team, de ouders en de school kan er dan beslist worden om een ‘verslag’ op te maken. (Het opmaken van een ‘verslag’ houdt geen automatische overstap in naar een school voor buitengewoon onderwijs.)

Bij een leerling met verslag kan er gekozen worden voor:

 • IAC* in onze school, mits dit haalbaar is voor de school, de ouders en het kind
 • GC* of IAC in een nieuwe school voor gewoon onderwijs, inschrijving onder ontbindende voorwaarde
 • een school voor buitengewoon onderwijs

 

*GC of gemeenschappelijk curriculum = leerdoelen; wat de leerling moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te halen

*IAC wil zeggen dat leerdoelen op maat van de leerling worden opgesteld en hij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet hoeft te halen

 

Klassen > Zorg